Odal Friluftsråd stiftet – for fremme av friluftsliv og natur i Odalen

  Foto: Tove Grønli, Odal fotoklubb

  Lise Selnes, Eli Åsen og Eva Snare fra Nord-Odal kommune, samt Knut Hvithammer fra Sør-Odal kommune var tilstede på stiftelsesmøtet for «Odal Friluftsråd» den 9. januar.

  Annonse

  Stifterene utgjør et interimstyre og har som oppgave å finne kandidater til et permanent styre, samt rekruttere interessenter til å være medlemmer.

  Samarbeidsorgan for odalskommunene og lag og foreninger

  Odal Friluftsråd skal, blant annet, arbeide for:

  • Sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grøntstruktur for offentlig bruk.
  • Hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder.
  • Informere om friluftsmuligheter i kommunene.
  • Bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet.
  • Andre friluftsoppgaver (prosjekter) av regional karakter.

  Hvem kan bli medlem?

  I utgangspunktet kan alle organisasjoner / foreninger med tilhørighet i en av odals- kommunene, og som støtter friluftsrådets formål, bli medlem. Medlemskontingenten holdes lav, slik at alle kan være med. I stedet forsøker friluftsrådet å søke ekstern finansiering av tiltak som stimulerer til friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.

  Foto: Aud Sættem Johnsen, Odal fotoklubb

  Målet er å få flere ut i naturen

  Med Storsjøen som nav, ønsker vi å legge til rette for aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper. Målet er at personer som er lite fysisk aktive eller i liten grad benytter seg av den flotte naturen rundt oss til daglig skal fristes til å være mere ute.