På vegne av Hedmark fylkeskommune og i samråd med Sør-Odal kommune har Statens vegvesen utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for fylkesveg 175 samt gang- og sykkelveg mellom Skarnesbråten og Konows veg.

Annonse

– Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å bedre fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen, opplyser Statens vegvesen.

Prosjektet, som foreløpig er i planfasen, er definert som et tiltak for gående og syklende i fylkeskommunens handlingsprogram. Tilrettelegging for gående og syklende er ett av hovedsatsingsområdene i handlingsprogrammet.

Framtidige drifts-tiltak gjennom å regulere på begge sider av fylkesvegen, tilrettelegge for sanering av avkjørsler fra fylkesvegen samt bedre trafikksikkerheten i kryssområder og på strekningen, vil alt i alt bedre sikkerheten langs strekningen betraktelig.

Tilgjengelighet for alle

– Tilgjengelighet for alle ved universell utforming av tiltak det skal settes fokus på og sikre gjennomgang for boliger langs Sandervegen til Kampenvegen.

– I tillegg skal prosjektet bidra til å utrette kurver på deler av strekningen, mener de.

Vegvesenet ser også nærmere på å legge ned og stenge fotgjengerovergang over fv. 175 som er knyttet til usikret overgang over Kongsvingerbanen.