Stikkord er tidenes resultat med NOK 85,6 millioner før skatt, en forvaltningskapital på NOK 6,6 mrd. og med det en av de større bankene i Eika-alliansen. Vi er 43 ansatte, og banken er en betydelig bidragsyter tilbake til våre lokalsamfunn.

Annonse

Odal Sparebank leverer i 2018 et sterkt resultat og er godt posisjonert for vekst og utvikling i et marked i endring. Odal Sparebank har i 2018 et resultat før skatt på NOK 85,6 millioner, mot NOK 70,4 millioner i 2017. Resultat etter skatt ble på NOK 66,3 (54,4) millioner, som gir en egenkapitalavkastning på 11,2%, mot 10,3% i 2017.

Solid bank

Netto renteinntekter ved utgangen av 4. kvartal utgjør NOK 111,7 (115,9) millioner. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltning (GFK), utgjør netto renteinntekter 2,23% ved utgangen av 4. kvartal (2,31%). Nedgangen i prosent skyldes i hovedsak noe høyere Nibor som gir dyrere innlån (funding). Rentenettoen var for øvrig stigende mot slutten av året.

Netto provisjonsinntekter pr. 31.12.2018 utgjør NOK 28,7 (24,2) millioner. Økningen fra i fjor skyldes i hovedsak økte provisjoner fra Eika Boligkreditt (EBK), porteføljen her er nå på NOK 1.531 millioner. I tillegg har banken økte provisjonsinntekter med bakgrunn i vekst på forsikringsporteføljen og økt betalingsprovisjon. Når det gjelder andre driftsinntekter utgjør salg av bankbygg NOK 3,0 millioner i gevinst i forbindelse med at Nord-Odal kommune har tatt over vårt bankbygg på Sand. Banken skal inn i nytt bygg sammen med kommunen i et kombinert bibliotek- og bankbygg der banken kjøper en seksjon.

Netto inntekter finansielle investeringer (aksjer, obligasjoner og sertifikater) pr. 31.12.2018 utgjør NOK 8,5 (9,8) millioner. Utbytte fra eierandeler i Eika Gruppen og EBK ble ført i 2. kvartal med til sammen NOK 6,9 millioner (6,4).

Utlånsveksten inkludert overføringer til Eika Boligkreditt endte på 6,6% (1,8%) og innskuddsveksten på – 1,0% (2,8%), altså en liten nedgang på innskudd. Banken har pr. 31.12.18 en forretningskapital på NOK 5.084 (5.021) millioner og en egenkapital på 621,9 (557,1) millioner. Bankens vekst er noe under målet for året, men allikevel tilfredsstillende. Inkludert Eika Boligkreditt er forvaltningskapitalen 6,6 milliarder.

Kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning ved utgangen av året er på 20,2% (20,1%), og ansvarlig kapitaldekning er på 21,9% (21,9%).

Samlede kostnader for banken ble 67,6 millioner mot NOK 80,1 millioner i 2017. Reduserte kostnader skyldes i hovedsak tilbakeførte pensjonsforpliktelser i forbindelse med at ytelsesbasert pensjonsordning ble avsluttet til fordel for en innskuddsbasert ordning for de ansatte. Vi har hatt noe ekstraordinære kostnader på vårt bygg på Skarnes hvor det er gjort et større vedlikeholdsarbeid. Totale kostnader utgjorde 47,1% (57,1%) av inntektene. Totalt har vi ekstraordinære poster på netto NOK 15,5 millioner før skatt, og tatt dette i betraktning hadde vi en kostnadsprosent på 54,9%.

Det er i 2018 gjort tapsføringer på netto NOK 2,0 mill. Tap på utlån tilsvarer 0,04% av brutto utlån. Konstatert tap i 2018 var på NOK 2,5 millioner og inngangen på tidligere konstaterte tap var på NOK 0,6 million.

Utsikter framover

– Med en svært solid bankdrift og solid egenkapital er Odal Sparebank godt rustet til vekst fremover, og til å tåle svingninger i markedet. Vi har økende kundetilfredshet og er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg de riktige folkene. Alt dette gjør at vi er godt rigget for ytterligere vekst og endringene som kommer fremover, kommenterer adm. banksjef Torleif Lilløy.

– Bedriftsmarkedet er viktig for oss, og vi har i 2018 tilsatt flere nye rådgivere. Vi har nå totalt 10 medarbeidere som betjener næringslivet i våre markedsområder, sier Torleif.

Kunden i sentrum

– Vi er opptatt av å sette kunden i sentrum. Vi lever av tillit fra kundene og det å kunne gi gode kundeopplevelser. En kundevekst i 2018 på nesten 1000 nye kunder forteller oss at mange ønsker seg en nær og nyttig lokalbank, legger han til.

– Digitalt eller personlig? Vi tror ikke det er noe enten eller, men heller et både og. Vi erfarer at kundene liker å ha noen å snakke med når de store valgene i livet skal tas. Noen spørsmål er rett og slett for store for nettet.

– Vi velger å knytte tettere bånd der andre banker velger seg bort. Vi har et godt utbygd kontornett; i Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Romerike. Vi har klokketro på at god økonomisk rådgivning ikke går av moten; vi er banken der du fremdeles treffer folk du kan prate med, sier banksjefen.

Tilbake til lokalsamfunnet

Gode resultater er en forutsetning for å kunne drive som en selvstendig og solid bank i fremtiden, og kunne være i posisjon til å dele ut gavemidler til lokal idrett og kulturliv. Som lokalbank er vi stolte av å kunne bidra til at over 70 lag og foreninger i våre markedsområder får virkeliggjort sine drømmer gjennom våre gavemidler. Vi har i tillegg samarbeidsavtaler med over 40 ulike lag og foreninger. Sponsorater og gaver utgjør i sum nærmere 3 millioner kroner i året. I tillegg er vi en betydelig skatteyter med nærmere 20 millioner i betalt skatt i 2018.

– Vi kan med rette si at Odal Sparebank lever opp til vår visjon; – vi utgjør en merverdi for kunder og lokalsamfunn, avslutter Lilløy.