Gir morgendagens helter mulighetene

Annonse

Odal Sparebank leverer i 2017 et sterkt resultat og er godt posisjonert for nye utfordringer som vi vet vil komme. Odal Sparebank har i 2017 et resultat før skatt på NOK 70,4 millioner, mot NOK 73,0 millioner i 2016. Resultat etter skatt ble på NOK 54,4 (57,3) millioner, som gir en egenkapitalavkastning på 10,3 %, mot 12,07 % i 2016.

— Vi leverer et sterkt resultat og gode resultater er en forutsetning for å kunne drive som en selvstendig og solid bank i fremtiden, sier administrerende banksjef i Odal Sparebank, Torleif Lilløy.

Solid bank

Netto renteinntekter ved utgangen av 4. kvartal utgjør NOK 115,9 (110,9) millioner. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltning (GFK), utgjør netto renteinntekter 2,32% ved utgangen av 4. kvartal (2,26%). Marginen er med andre ord svakt økende. Dette skyldes i hovedsak fallende pengemarkedsrente og lavere kredittpåslag. Dette bidrar til at banken låner inn til en lavere pris i obligasjonsmarkedet.

Netto provisjonsinntekter pr. 31.12.2017 utgjør NOK 24,2 (19,9) millioner. Økningen fra i fjor skyldes i hovedsak økte provisjoner fra Eika Boligkreditt (EBK), NOK 9,5 millioner ved utgangen av 4. kvartal mot NOK 6,9 millioner på samme tid året før. Økningen skyldes redusert innpris til banken, samtidig som prisen ut til kunde er holdt på et rimelig stabilt nivå gjennom året. I tillegg har porteføljen i EBK økt i netto volum med NOK 371 millioner.

Netto inntekter finansielle investeringer (aksjer, obligasjoner og sertifikater) pr. 31.12.2017 utgjør NOK 9,8 (14,2) millioner. Utbytte fra eierandeler i Eika Gruppen og EBK ble ført i 2. kvartal med til sammen NOK 6,4 millioner.

Utlånsveksten inkludert overføringer til Eika Boligkreditt endte på 1,8% (6,7%) og innskuddsveksten på 2,8% (4%). Banken har pr. 31.12 en forretningskapital på NOK 5.021 (5.006) millioner og en egenkapital på 557,1 (503,6) millioner kroner. Bankens vekst er i samsvar med det som var lagt til grunn i bankens plan for 2017, da banken ønsket en moderat vekst i 2017.

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av året er på 20,1% (18,9%), kjernekapitaldekning på 20,1% (18,9%) og ansvarlig kapitaldekning er på 21,9% (20,6%).

Samlede kostnader for banken ble NOK 80,1 millioner mot NOK 75,3 millioner i 2016. De økte kostnadene relaterer seg i hovedsak til finansskatt og økte kostnader på eksterne tjenester i forhold til digital utvikling. Finansskatten som ble innført i 2017 har gitt banken NOK 2,0 millioner i økte kostnader i 2017. Totale kostnader utgjorde 57,1% (57,5%) av inntektene.

Det er tilbakeført netto tap på NOK 0,4 mill. i 2017. Tap på utlån tilsvarer -0,01% av brutto utlån. Konstatert tap i 2017 var på NOK 1,4 millioner og inngangen på tidligere konstaterte tap var på NOK 1,1 million.

Utsikter fremoverNorsk økonomi synes nå å være i klar bedring. Det forventes at rentemarginen fortsatt vil være rimelig stabil framover, selv med et lavt rentenivå.
— Som lokalbanken kan vi fortsette å bidra til idrett og kulturliv i våre markedsområder med gavemidler og sponsorater, sier markedssjef, Mette F. Skogstad.


Solid bank
En bank som gir tilbake til idrett og kulturliv Med gavemidler og sponsorater bidrar lokalbanken til å gi morgendagens helter mulighetene En bank som satser på barn og unge!